הצעה שאי אפשר לסרב 2
 
 

חייי

מננ

 | 09/06/2016
שאלה לש.י.ל

 

יעטגג